//

By Plimun Web Design

√алери€
I.ќбща информаци€
 
ќт 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от ≈вропейски€ съюз. –егламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ≈— и да уеднакви регулациите за т€хната обработка.
 
—айтът отговар€ на всички изисквани€ на GDPR, като събира единствено електронни данни, доколкото са необходими, предоставени доброволно за извършването на продажба и доставка към клиента. ¬едно с това ги пази отговорно и законосъобразно.
 
II. »нформаци€ за фирма
 
”правител:  »–»Ћ «ј– ќ¬
 
ћћћ—-«ј– ќ¬ » —»≈  —ƒ
 
E-mail: –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ.
 
“елефон.:(+359887) 51 11 31
 
III. ќснование за събиране, обработване и съхран€ване на ¬ашите данни
 
1. ‘ирмата събира и обработва ¬ашите лични данни във връзка с прoдажбата на стоки. Ќие уважава ме индивидуалността и правото на личен живот на всеки наш потребител и зачита ме неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. ѕоради това фирмата се ангажира със защитата на всички лични данни, които са му предоставени от потребителите. ¬ашите данни се използват като ползватели на нашите услуги за: контактуване с ¬ас чрез имейл система за информиране за успешно направена поръчка, попълването на куриерски товарителници за доставки, обаждани€ по телефона за потвърждение и до уточнение на поръчки.
 
2. ‘ирмата спазва нужните принципи при обработката на ¬ашите лични данни: минимум на събираните данни; законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; гарантиране на подход€що ниво на сигурност на личните данни.
 
4. ‘ирмата обработва следните лични данни и информаци€:
 
ƒанни: ¬аши индивидуализиращи данни (име и фамили€, електронна поща, държава,адрес, телефон) ÷ел, за ко€то се събират данните: а) ќсъществ€ване на връзка с потребител€ б) за доставка на стока.
 
ќснование за обработка на личните ¬и данни – — приемането на общите услови€ и регистраци€ в уебсайта и закупуване на услуга или стока, между фирмата и ¬ас се създава договорно отношение, на което основание обработваме ¬ашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 
÷ел, за ко€то се събират данните: ƒопълване на информаци€ за потребител€.
 
ƒруги данни, които се обработват: ѕри влизане в наши€ уебсайт или във ¬аши€ профил, се събират данни за използвани€ IP адрес.
 
÷ел, за ко€то се събират данните: ѕодобр€ване на сигурността на услугата и локализаци€ на интерфейса, статистически и маркетингови проучвани€.
 
ќсновани€ за обработка на данните: ќбработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR.
 
5. ‘ирмата не събира и не обработва лични данни, които се отнас€т за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждени€, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състо€ние или данни за сексуални€ живот или сексуалната ориентаци€.
 
6. Ћичните данни са събрани от фирмата от потребителите, за които се отнас€т
 
7. ‘ирмата не извършва автоматизирано взимане на решени€ с данни.
 
IV. —рок на съхранение на личните ¬и данни
 
1. ‘ирмата съхран€ва ¬ашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта или период равен на ползваната услуга. —лед изтичането на този срок полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички ¬аши данни, без ненужно забав€не.
 
2. ‘ирмата ¬и уведом€ва, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора или друго.
 
3. ‘ирмата съхран€ва личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответни€ предвиден срок, който може да надхвърл€ срока на съществуване на вашата регистраци€.
 
V. ѕредаване на вашите лични данни за обработване
 
1. ‘ирмата ¬и уведом€ва в случай на намерение да предаде част или всички ¬аши лични данни на трета страна.
 
VI. ¬ашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни. ќттегл€не на съгласието за обработване на личните ¬и данни
 
1. јко не желаете всички или част от ¬ашите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, ¬ие можете по вс€ко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на имейл.
 
2. ‘ирмата може да поиска да удостоверите сво€та самоличност и идентичност с лицето, за което се отнас€т данните.
 
3. — оттегл€не на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистраци€та ¬и за използване на услугите, ¬аши€т акаунт ще стане неактивен.
 
VII. ѕраво на достъп
 
1. ¬ие имате право да изискате и получите от фирмата потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с ¬ас.
 
2. ¬ие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информаци€та, отнас€ща се до събирането, обработването и съхранението на личните ¬и данни.
 
3. ‘ирмата ¬и предостав€ при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с ¬ас, в електронна или друга подход€ща форма.
 
VIII. ѕраво на коригиране или изтриване
 
1. ¬ие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с ¬ас чрез отправ€не на искане до фирмата.
 
2. ¬ие имате правото да поискате от фирмата изтриване на свързаните с ¬ас лични данни, а фирмата има задължението да ги изтрие без ненужно забав€не, когато е налице н€кое от посочените по-долу основани€:
 
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 
- ¬ие сте оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;
 
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 
3. ‘ирмата не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхран€ва и обработва: 
 
данните, които има законово задължение да съхран€ва.
 
4. «а да упражните правото си на „изтриване“, ¬ие следва да подадете писмено или електронно искане на имейл, както и да удостоверите сво€та самоличност и идентичност с лицето, за което се отнас€т данните.
 
IX. ѕраво на ограничаване и преносимост
 
1. ¬ие имате право да изискате от фирмата да ограничи обработването на свързаните с ¬ас данни, когато:
 
- оспорите точността на личните данни;
 
- обработването е неправомерно, но ¬ие не желаете личните ¬и данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 
2. ¬ие можете по вс€ко време да изтеглите данните, които се съхран€ват и обработват за ¬ас във връзка с използване на услугите на фирмата, чрез премахването им директно с искане по имейл.
 
X. ѕраво на получаване на информаци€
 
1. ¬ие можете да поискате от фирмата да ¬и информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.
 
2. ‘ирмата запазва правото си да откаже да предостави тази информаци€, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усили€.
 
XI. ѕраво на възражение
 
1. ¬ие можете да възразите по вс€ко време срещу обработването на лични данни, които се отнас€т до ¬ас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 
XII. ¬ашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
 
1. јко фирмата установи нарушение на сигурността на личните ¬и данни, което може да породи висок риск за ¬ашите права и свободи, ние ¬и уведом€ваме без ненужно забав€не за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 
2. ‘ирмата не е задължена да ¬и уведом€ва, ако: е предприела подход€щи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението н€ма да доведе до висок риск за правата ¬и; уведом€ването би изисквало непропорционални усили€.
 
XIII. Ћица, на които се предостав€т личните ви данни
 
1.  уриерски фирми за осъществ€ва не на доставката на поръчаните стоки и продукти.
 
XIV. ƒруги разпоредби
 
1. ¬ случай на нарушаване на правата ¬и съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до  омиси€та за защита на личните данни, както следва:
 
Ќаименование:  омиси€ за защита на личните данни —едалище и адрес на управление: гр. —офи€ 1592, бул. „ѕроф. ÷ветан Ћазаров” є 2
 
ƒанни за кореспонденци€: гр. —офи€ 1592, бул. „ѕроф. ÷ветан Ћазаров” є 2
 
“елефон:02 915 3 518 Email: –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ. , –Р–і—А–µ—Б—К—В –љ–∞ –µ-–њ–Њ—Й–∞—В–∞ e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Є –µ javascript, –Ј–∞ –і–∞ –≥–Њ –≤–Є–і–Є—В–µ. ”еб сайт: www.cpdp.bg
 
2. ћожете да упражните всичките си права относно защита на ¬ашите лични данни чрез формите, приложени към насто€щата информаци€. –азбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите искани€та си във вс€каква форма, ко€то съдържа из€вление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
 
XV. ѕолитика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
 
1. —айтът на фирмата използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. ѕосещавайки наши€ сайт, ¬ие приемате използването на бисквити.
 
2. ¬идове бисквитки, които използваме:
 
- «адължителни бисквитки - тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Ќапример, с тези бисквитки ви показваме информаци€та на наши€ сайт на правилни€ език, а цените - спр€мо валутата и ƒƒ— за съответната държава. “акива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.
 
- јналитични бисквитки - благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на наши€ сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работ€т лесно с него (бисквитки на Google Analytics). “ези бисквитки не ни дават никаква информаци€ за вашите лични данни. “е ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. «а Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. ћаксимални€т период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
 
- ‘ункционални бисквитки - тези бисквитки ¬и позвол€ват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете през формите ни.
 
- Ѕисквитки за прецизно таргетиране - тези бисквитки съдържат информаци€ за това как сте използвали наши€ сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. “е не съхран€ват лична информаци€. Ѕлагодарение на т€х н€ма да ви бъде показвана информаци€, ко€то е нерелевантна за вас. “ова са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.
 
3. Ќастройките на бисквитките, които получавате от наши€ сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. »майте предвид, че ако ограничите н€кои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.
 
XVI.  акви мерки за сигурност сме предприели по отношение сигурността на личните данни, които съхран€вате на нашата инфраструктура?
 
—игурността на всеки тип информаци€, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компани€. —игурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. ¬сички форми на комуникаци€ са защитени с протокол https.
 
ѕубликувана на 24.05.2018г.